Oktatás-nevelés, értékközpontúság

Az intézményben önálló pedagógiai szakaszt képvisel a nyolc évfolyamos általános iskolai nevelés és oktatás, melynek évfolyamain egy osztályt indítunk. Tanulóink a nyolcadik évfolyam befejeztével valamennyi magyarországi középiskola képzési rendszerébe bekapcsolódhatnak. Az élő idegen nyelvek sorában választhatnak a német és az angol között. A tananyag hatékonyabb elsajátítását szolgálják szaktantermeink (matematika, földrajz, informatika, ének-zene, rajz, történelem) és laboratóriumaink (biológia, kémia, fizika, angol és német nyelv), amelyek felszerelését folyamatosan gazdagítjuk. Kiválóan felszerelt tornatermünk és tánctermünk van.

Tanulóink többsége magyar főiskolán, egyetemen, néhányan pedig Horvátországban folytatják tanulmányaikat.

Általános iskola: 1-4. évfolyam

Az iskola egyik kiemelt feladata a szilárd alapkészségek kialakítása. Az anyanyelv tanítása során a tanítók rendkívül fontos feladatot látnak el. A horvát nyelvet nem, vagy gyengén beszélő tanulóknál törekszenek a szükséges szókincs kialakítására, a hangok megfelelő kiejtésének, valamint a helyes hangsúly megtanítására. Az anyanyelvet jól beszélő tanulóknál fejlesztik a tanulók már meglévő nyelvi tudását, tervszerűen alakítják és gazdagítják az olvasást és a szóbeli, valamint írásbeli nyelvhasználatot. A magyar írást-olvasást az első osztály második félévétől tanítjuk. A szociális hátrányok és a tanulási nehézségek leküzdését segítő felzárkóztató tevékenységek az első osztályban órarendbe illesztve történnek. Nem órarendkeretben folyó differenciált képességfejlesztést a 2., 3. és 4. osztályban a napköziotthon tanulási ideje alatt végezzük.
A negyedik évfolyamon tanóra keretében folyik az idegen nyelv (angol) oktatása.
A kiemelkedő képességű tanulók lehetőséget kapnak tehetségük kibontakoztatására a különböző szakkörökön, melyeket a tanulók igényei szerint szervezünk.

A tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését szolgálja:

 • az első évfolyamtól a „Ciciban" sportszakkör,
 • néptánc szakkör,
 • a szűkebb és tágabb hazához, valamint az anyaországhoz való kötődés érzését környezetünk és a horvátság lakta területek megismerésének, megóvásának igényét egyrészt a környezetismeret tantárgy tanítási óráin, másrészt kirándulások alkalmával alakítjuk ki tanulóinkban (pl. DÖK nap, Zöldnap, Sporthét, vetélkedők).

Az anyaország és a magyar horvátság kultúrájának megismertetését szolgálja:

 • Horvát Kultúra Hete,
 • Horvát Nyelv, Kultúra és Tudomány Hete,
 • horvátországi erdei iskola.
01razred1DSC 0183 345 02razred1DSC 0193 345

Általános iskola: 5-8. évfolyam

A tantervekben rögzített művelődési anyag feldolgozása során a tanulók alapvető készségeinek és gondolkodásának folyamatos fejlesztésére elsődlegesen a tanítási órák szolgálnak.
Az önálló ismeretszerzés, az állandó önművelés igényének, készségének és képességének kialakítása tanítási órákon, tanulószobai foglalkozásokon, szakköri foglalkozásokon történik.
A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása tanítási órákon és tanulószobai csoportokban differenciáltan valósul meg, valamint tanórán kívüli kiscsoportos foglalkozások szervezésével.
A különleges adottságokkal és képességekkel rendelkező tanulók gondozása szakkörökben zajlik.
Az 5-8. évfolyamon a tanulók angol nyelvet mint idegen nyelvet tanulnak. Szakköri foglalkozás keretében lehetőséget biztosítunk az orosz nyelv tanulására, illetve a nem magyar állampolgárok részére a magyar mint idegen nyelv oktatására. Intézményünk lehetőséget biztosít a horvát nyelv mint idegen nyelv és a magyar nyelv mint idegen nyelv tantárgy osztályozó vizsgáinak letételére.
Az általános iskolai tanulók továbbtanulásának és helyes iskolaválasztásának megkönnyítése érdekében osztályfőnöki órák keretében beszélünk a választható iskolatípusokról, bár tanulóink többsége gimnáziumunkba iratkozik be.
A tanulók harmonikus testi-lelki fejlődésének megalapozása fontos célunk. A családdal együttműködve kialakítjuk tanulóinkban a legfontosabb egészségmegőrző és betegségmegelőző szokásokat, felkészítjük őket az egészséget károsító dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás veszélyeinek felismerésére.
Az életkori sajátosságoknak megfelelően erősítjük bennük a rendszeres mozgás iránti igényt.
Ennek érdekében:

 • A programokhoz kapcsolódóan felvilágosító előadásokat szervezünk.
 • A témákhoz kapcsolódó videofilmeket vetítünk.
 • Javítjuk a tanulók fizikai állóképességét, erőnléti állapotát fejlesztő tanórán kívüli foglalkozások körét.
 • Az ötödik évfolyamtól „Zdravko" sportszakkör működik.
 • A néptánc tantárgy oktatása az 5-8. évfolyamon többféle célt szolgál: testmozgás, helyes testtartás kialakítása, egymás elfogadása, ismerkedés a horvát nemzeti kultúrával, közösségi életbe való sikeres beilleszkedés, társas kapcsolatok kialakítása, az egyén felelőssége a közösség iránt, önbizalom erősítése, sikerélményhez juttatás.

 altisk5razredDSC 0166

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.