Küldetésünk

A HORVÁT NEMZETISÉG SZOLGÁLATÁBAN

Tudás- és értékközvetítés - Horvát önazonosság erősítési és pedagógiai program

kuldetesunkDSC 0517

Tantestületünk pedagógiai hitvallása szerint iskolánk emberközpontú, gyermekközpontú intézmény, az ismeretek és értékek továbbadásának helyszíne. Legfontosabb feladatunk a személyiség sokoldalú fejlesztése, a horvát identitás megőrzése, a felhalmozott ismeretek, értékek továbbadása.

Alapvető célunknak tartjuk, hogy a horvát nemzetiségű tanulóink őrizzék meg, és erősítsék nemzetiségi identitásukat, a horvát anyanyelvet és kultúrát. Az oktatási-nevelési program része:

 • A szülőhely, a haza, és az anyaország múltjának és jelenének megismertetése.
 • A horvát és magyar nemzeti hagyományok és nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése.
 • A kettős kultúra és a kétnyelvűség értékeinek tudatosítása.
 • A hazaszeretet érzésének, az anyaország iránti vonzalom felébresztése.
 • A horvát nemzeti szimbólumok (zászló, címer, himnusz, nemzeti és egyházi ünnepek) ismerete és tisztelete; nemzetiségünk és az anyanemzet főbb eredményeinek és gondjainak megismertetése.
 • A nemzetiségi jogaink ismerete (Alaptörvény, Nemzetiségi törvény). - A lokálpatriotizmus ébrentartása, erősítése (település, tájegység). A nyelvjárások ismerete, irántuk való tisztelet.

A korszerű tanulási körülmények, a követelményeket következetesen és szigorúan számon kérő, de egyben az iskola otthonosságának légkörét is biztosító oktatói munka mellett az intézmény vonzerejének része az értékközpontú nevelés, az óvodától az érettségiig tartó, a korosztályi sajátosságaihoz alkalmazkodó értékközvetítő tevékenység, az erkölcsi normák, a közösségi összetartozás, a szolidaritás, a tolerancia, s a személyiségfejlesztésben szerepet játszó számos más társadalmi érték beépítése a szocializációs folyamatba. A tudás és norma közvetítés az intézmény hivatásából következően az egyetemes, a magyar és speciálisan a horvát kultúra, a hagyományok és szokások elsajátításán keresztül is zajló folyamat, amelynek révén a hazához hű állampolgárokat, egyben erős horvát önazonossággal rendelkező fiatalokat bocsájthat ki az iskola. Az oktatás mellett a kulturális önművelő tevékenységnek az előtérbe helyezése és a közösségi munka részévé tétele az elmúlt években visszaigazolta a koncepció helyességét: a budapesti iskola a magyarországi horvát közösség magasra értékelt kulturális intézményévé is vált.

Kiemelt céljaink:

 1. Az anyanyelv használatának további fejlesztése az oktató-nevelő munka teljes területén, valamint  a tanulók szabadidős, kulturális és művészeti tevékenységében, programjaiban, az EU-csatlakozással a horvát nyelv felértékelődésének, az anyanyelvi kommunikációs készség mint versenyképességi elem fontosságának tudatosítása a tanulók jövőképében, tekintettel a két ország stratégiai jelentőségű kapcsolataira is.

 2. Az iskola tudás- és értékközvetítő funkcióinak szorosabb összekapcsolása: identitásképző elemek nagyobb arányú beépítése az oktató-nevelő munkába, a horvát nemzetiségi és az anyaországi kulturális értékekkel, hagyományokkal kapcsolatos népszerű ismeretterjesztő tevékenység bővítése.

 3. A pályaorientációt segítő munka hatékonysága érdekében sokrétű és szoros kapcsolat kiépítése a felsőoktatási intézményekkel és azokkal a tudományos intézetekkel,  (szlavisztikai intézet, tanszékek), amelyek a felsőfokú képzésre felkészítésben és a nemzetiségi műveltség megszerzésében nyújthatnak segítséget.

 4. Az iskolát népszerűsítő programok, akciók kiszélesítése: a tanulói létszám emelése érdekében ismeretterjesztő, kulturális körutak megszervezése, intézményi vezetők és tanárok látogatása vidéki iskolákban, az iskola oktató-nevelő és kulturális értékközvetítő szerepének és kiemelt eseményeinek megjelenítése a horvát nemzetiségi írott és elektronikus médiában.

 5. Az iskola kulturális-közművelődési és a horvát nemzetiségi közéletben betöltött szerepének megerősítése népszerű ismeretterjesztő, szabadidős és kulturális programokkal, a horvát nemzetiség ünnepeihez kötődő rendezvényekkel, tudományos konferenciákkal, valamint - a horvát nemzetiségi intézményekkel együttműködésben – az önkormányzati és civil kapcsolatok szorosabbra fűzésével.

 6. Az anyaországi oktatási intézményekkel kialakított együttműködés körének bővítése, a tanulók nyelvi környezetben való nyelvgyakorlása érdekében a horvátországi partneriskolákkal, oktatási műhelyekkel a cserekapcsolatok, tanulmányi látogatások folytatása.

KÜLÖNLEGES PROGRAMJAINK:

Tehetséggondozás

2011. tavaszán tehetséggondozási konferenciát rendeztünk a HOŠIG-ban, amelyre meghívást kaptak az országos program jeles szakértői, a magyarországi horvát kéttannyelvű iskolák pedagógusai, valamint a horvátországi oktatási minisztérium képviselői. A szakmai tanácskozás mind az integráció, mind a differenciált fejlesztés gyakorlati feladatairól számos tanulsággal szolgált, s újszerű feladatokat jelölt ki számunkra. Intézményünk az országos hálózathoz kapcsolódva Tehetségpont kialakítását, működtetését vállalja el. A programvezetői, munkaközösség-vezetői, tehetséggondozó koordinátori, mentori és szaktanári tevékenységek elméleti és gyakorlati teendői, valamint a helyi erőforrásokat, intézményi és civil kezdeményezéseket, az iskolai tanórai és tanórán kívüli tevékenységeket összehangoló hálózatfejlesztés komplex tevékenységet jelent. A gondjainkra bízott felnövekvő nemzedék képességeinek, személyiségének hatékonyabb kibontakoztatása iránt érzett felelősség azonban megalapozza azt a csapatmunkát, amelynek révén a horvát oktatási területen modellt teremthetünk.

Közéletre nevelés

E programelem összefügg a magyarországi horvát népesség számarányával és e nemzetiségi réteg közéleti és civil aktivitásával. A közösség és a közösségi kultúra fennmaradásának alapvető feltétele, hogy az önazonosság aktív cselekvésben nyilvánuljon meg, azaz a közösség rendelkezzen azzal a humán erőforrással, amely a horvát nemzetiségnek nyújtott lehetőségekkel és jogosítványokkal képes és akar is élni: hatékony kisebbségi önkormányzatokat, érdekképviseleti szervezeteket, kulturális és oktatási intézményeket működtetve, s aktív szerepet vállalva a civil önszerveződésekben.

E közéletre nevelés programja a diákok számára érdekes, tanulságos, informatív  foglalkozásokat jelent. Ennek keretében a nemzetiségi önkormányzati rendszer működéséről, döntési mechanizmusairól szerezhetnek közvetlen tapasztalatokat (pl. országos, helyi képviselő-testületi ülésekre látogatva), más alkalommal játékos módon maguk alkotnak képviselőtestületet életszerű döntési helyzetek elé kerülve. A foglalkozások tematikájának része a jogalkotás állami és parlamenti műhelyeinek, valamint – e terület legjobb képviselőinek bevonásával - a nemzetiségi civil szféra ismerete.

A közösségfejlesztés részének tekinthető „polgárrá nevelést” már a gimnázium első osztályától megkezdjük, tudatosítva a nemzetiségi közéleti utánpótlás jelentőségét, növelve a közösség iránti elkötelezettséget, választékot nyújtva egyben a későbbi aktív társadalmi cselekvéshez.

Bizonyosra vehetjük, hogy a HOŠIG-ból kikerülő diákok feladatot vállalnak majd a horvát nemzetiségi közéletben, növelik civil szervezeteik, egyesületeik önszerveződő képességét,  s  eredményesen munkálkodnak a magyar-horvát gazdasági, kulturális, tudományos és turisztikai kapcsolatok tovább fejlesztésében. Két nép barátságának erősítésében, amelyek sorsát csaknem 900 éven át fűzte össze a közös történelem.

Pályaorientáció

Iskolánk gondot fordít arra, hogy a továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos ismeretek a szokásos információs csatornákon a szükséges időben eljussanak a pályaorientációban érintett diákokhoz, valamint a döntéseket befolyásoló szülőkhöz. A tanulmányok folytatására késztetésben és az életre való felkészítésben azonban jobban érvényesülnie kell a horvát nemzetiségi közösség igényeinek, másfelől a pályaorientációs tanácsadásnak követnie kell az aktuális társadalmi-gazdasági változásokat.

A korábbi időszakban már elkezdődött annak tudatosítása, hogy a horvát nyelv és kultúra ismerete felértékelődik, összefüggésben a magyar-horvát kapcsolatok kormányzati stratégia szintjére emelkedésével, valamint Horvátország európai uniós tagságával. A segítő-tanácsadó munkánkban azonban konkrétabb fogódzót kell kínálni az életpálya tervezéshez, azaz az iskolában, valamint az ezt követően ajánlott szakképzésben vagy a felsőfokú tanulmányok során megszerezhető tudást jobban össze kell kötnünk a tényleges munkaerő szükséglet kínálta lehetőségek megismertetésével.

Az ezt szolgáló tájékoztató-tanácsadó program egyben széles körű ismeretszerzést jelent a két ország politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, nem utolsó sorban területi vonatkozású együttműködéseiről. Az érdekes előadásokkal, egy-egy munkahely meglátogatásával fűszerezett pályaorientációs foglalkozások bepillantást engednek a stratégiai vállalati, vállalkozói, kereskedelmi, turisztikai, igazgatási, önkormányzati és civil szervezeti, valamint közös európai projektmenedzselési, területi együttműködési, tudományos, kulturális-közművelődési típusú programok szerveződésének mechanizmusába, megismerve egyben azt a szakmastruktúrát, amelyet e programok működtetése jelenleg és távlatosan igényel. A magyar-horvát kapcsolatok életszerű, tudást bővítő megismertetésével, ezen belül a boldogulás esélyek feltérképezésével egyéni és közösségi hasznok keletkeznek, s az iskola hozzájárul a két ország között szakmailag és kulturálisan is hidat is alkotó új elit megteremtéséhez.

 kuldetesunkudvarDSC 0440

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.