Házirend

A diákotthon/kollégiumi tagsági viszony

 • A diákotthon/kollégiumi elhelyezés iránti kérelmet, amely egy tanévre szól – külön kérelemben kell benyújtani. A felvételi kérelmet a szülő vagy a nagykorú tanuló nyújtja be.

 • A soron következő tanév diákotthon/kollégiumi elhelyezésének igényét a folyó tanév június 5.-ig kell írásban a szülőnek/gondviselőnek jeleznie. A felvételi eljárásról szóló információk megjelennek az intézmény honlapján.

 • A felvételi kérelem elbírálásáról szóló határozatot a diákotthon/kollégium június végéig postázza.         

 • A diákotthon/kollégiumba való felvételről a diákönkormányzat és a diákotthon/kollégium vezetőjének egyetértésével az iskola igazgatója dönt.

  • A következő szempontok alapján:
   • előnyt élveznek a horvát származású tanulók
   • tanulmányi munka
   • előző tanévben tanúsított magatartás.
   • A felvételnél előnyt élveznek azok a tanulók, akik 9.e és 9. osztályosként kezdik meg középiskolai tanulmányaikat.
 • A beköltözés – a beköltözési értesítőben foglaltak szerint – a diákotthon/kollégium által meghatározott időpontban történik. Nem saját intézmény tanulója esetén a beköltözés előfeltétele az iskolalátogatási igazolás

 • Személyes adatait a tanuló egy erre a célra rendszeresített adatlapon közli. A kollégista adatait az intézmény bizalmasan kezeli, csak a törvény által előírt formában és célra használja fel. Az adatváltozást a tanév során folyamatosan jelezni kell, különös tekintettel az iskolában, illetve a tanulói jogviszonyban beálló változásokra.

 • A diákotthon/kollégiumba beköltöző tanulók kötelesek bejelentkezni a kerületi önkormányzat nyilvántartásába. A bejelentkezést kétévente meg kell ismételni. (A bejelentkezők összegyűjtése a csoportvezető nevelők feladata.)

 • A diákotthon/kollégiumi tagság – írásbeli kérelemre, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon és az abban szabályozott módon – a kiköltözéssel szűnik meg, főszabály szerint: a tanév végén.

 • Tanév közben a diákotthon/kollégiumi tagság megszűnhet:

  • nagykorú tanulónál saját kérésre,

  • kiskorú tanulónál saját kérésre, a szülő egyetértésével,

  • fegyelmi határozat útján,

  • iskolai jogviszony megszűnésével,

  • fizetési hátralék miatt.

A gyermek/tanuló joginak érvényesítése, a kötelességek teljesítése

 • A diákotthon/kollégium segíti és kiegészíti az iskolában folyó nevelő-oktató tevékenységet, megteremti a tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetősége a tanulmányok folytatására, a kisebbségi nyelven történő oktatásra, az iskola eredményes befejezésére. 

 • Azok a tanulók, akik a diákotthonban/ kollégiumban nyertek elhelyezést a meghatározott tanévre mindaddig, míg a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend előírásait betartják, jogosultak a diákotthonban/ kollégiumban lakni.

 • A diákotthon/kollégium valamennyi tanulója választó és választható a diákönkormányzat szerveibe.

 • diákotthon/kollégium valamennyi tanulójának joga van a számukra biztosított berendezések és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatára a meghatározott rend szerint.

 • Minden tanulónak joga van szervezett formában véleményt nyilvánítani az őt érintő kérdésekről, javaslatot tenni, védelmet és képviseletet kérni a diákönkormányzattól és az intézmény vezetőségétől.

 • A tanulóknak joguk van tanulmányi munkájukhoz segítséget kérni és kapni.

 • Minden tanulónak joga van egészségügyi felügyeletben és elsősegélynyújtásban, szükség szerint ellátásban részesülnie.

 • Minden tanulónak joga van a diákotthon/kollégium által rendezett kulturális és sportrendezvényeken részt venni, amennyiben az más kötelezettségeit nem sérti, illetve az azokon való részvételtől fegyelmi döntéssel nincs eltiltva.

 • A tanuló joga, hogy érdeklődési körének megfelelően részt vegyen a diákotthon/kollégiumban és azon kívül működő szakkörök önképző munkájában E tevékenységük egyéb kötelezettségeiket nem sértheti. A zavartalan tanulmányi munka biztosítása érdekében a tanulók személyenként legfeljebb két szabadidős tevékenységi formába kapcsolódhatnak be.

 • A diákotthon/kollégiumban világnézetileg semleges pedagógiai tevékenység folyik, az ismeretek átadása tárgyilagosan és többoldalúan zajlik. Mindenki szabadon kifejtheti vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, kifejezésre juttathatja nemzeti vagy etnikai önazonosságát, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem akadálya a tanulói kötelezettségek teljesítésének, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását.

 • Senkit semmiféle okból nem szabad sem közvetlenül, sem közvetetten hátrányosan megkülönböztetni, kirekeszteni, vagy sajátos nevelési igénye miatt megalázó helyzetbe hozni, ennek megakadályozása a diákotthon/kollégium kiemelt feladatai közé tartozik.

 • Nemzetiségi, etnikai, nemi, világnézeti hovatartozás alapján gyűlöletkeltő, továbbá önkényuralmi jelképek, pornográf kiadványok birtoklása és terjesztése szigorúan tilos.

 • A diákotthon/kollégiumba a tanulók által bevitt, a diákotthon/kollégiumi tagsági viszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgokért az intézmény nem vállal felelősséget.

 • A diákotthon/kollégiumi tanulóknak részt kell venniük a Diákotthon/kollégiumi Alapprogramban számukra előírt foglalkozásokon, továbbá heti egy csoportfoglalkozáson. Ez alól mentesítés nem adható.

 • A szabadon választott foglalkozások látogatása önkéntes.

 • A tanulók kötelesek a diákotthonban/ kollégiumban előírt és kialakított rendnek megfelelően az ismeretterjesztő és egyéb foglalkozásokon megjelenni, a napirendet, a hazautazás, az eltávozás előírásait betartani (nevelői engedéllyel).

 • A diákotthon/kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában – a nevelőtanár felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a diákotthon/kollégiumi tanulóknak kötelező részt venni.

 • A tanulók kötelesek a tanulószobai foglalkozásokon részt venni. Ez alól csak a gimnáziumi 4,0 tantárgyi átlag feletti eredményt elért tanulók mentesülnek (szabad szilenciumosak). A szabad szilencium keretében a diákok kötelesek tanulni, társaikat a tanulásban nem zavarhatják. Nem megfelelő magatartás és szülői kérés alapján a 4,0 tantárgyi átlag feletti eredményt elért tanulók is kötelesek tanulószobai foglalkozásokon részt venni.

 • A diákotthonban/ kollégiumban lakó valamennyi tanulónak kötelessége megjelenésével, tanulmányi munkájával, fegyelmezett magatartásával, kulturális és sporttevékenységével egyaránt a diákotthon/kollégium jó hírnevét öregbíteni. Kötelessége segíteni és támogatni a közösségi életbe nehezen beilleszkedőket.

 • Minden tanulónak kötelessége a közösségi és személyi tulajdont védeni, a diákotthon/diákotthon/kollégium felszerelési és berendezési tárgyait gondosan és rendeltetésszerűen használni, a szándékos károkozást minden lehető módon elkerülni. A diákotthon/kollégiumba behozott értékekért (ékszer, elektromos hanghordozók stb.) a diákotthon/kollégium nem tud felelősséget vállalni, a tanuló azt esetleg megőrzésre a nevelőnek átadhatja.

 • A közösségi együttélés szabályainak betartása, a kulturált viselkedés- és beszédmód, az agresszivitás minden formájának kerülése valamennyi kollégista számára elemi kötelesség.

 • Diákotthon/kollégiumon kívül szervezett elfoglaltságról igazolást kell hozni, és a részvételt a csoportvezető nevelővel kell egyeztetni, illetve engedélyeztetni.  

 • Az engedélyezett hazautazás kivételével a házirend vonatkozó szabályai a diákotthon/kollégiumon kívül is érvényesek. Ez elsősorban értendő az intézmény által szervezett és nevelői felügyelettel látogatott külső rendezvényekre.

 • A  diákotthon/kollégiumi lakhatás ideje alatt a diákotthon/kollégiumon kívüli tartózkodás során tiltott tanulói magatartás fegyelmezési eljárást von maga után

 • A kimenő illetve az engedély nélküli távolmaradás alatt tanúsított jogellenes magatartásért, amennyiben az intézmény tudomására jut, a kollégista szankcionálható.

Az intézmény működési rendje, a munkarenddel kapcsolatos szabályok

 • Napirend:

 

6:45-7:30  Reggeli
7:50-14:30  Tanítás
12:00-15:00  Ebéd
15:45  Kimenő
16:00-19:00 

Tanulószoba (középiskola) a szobákban vagy a közös helyiségekben (tanulószoba, fenti társalgó) 4,0 havi      tantárgyi átlag alatt, magatartási problémák miatt, illetve szülői kérésre kötelező tanári felügyelettel

16:00-19:00  4,0 havi tantárgyi átlag felett szabad szilencium
 19:00-19:30  Vacsora
 19:30-21:00  Szabadidő
 21:00  Villanyoltás az általános iskolásoknak
 21:30-22:00  Előkészületek a lefekvéshez
 22:00  Villanyoltás
 21:00-23:00  Késői tanulás engedéllyel, igény szerint

 

 • Az ébresztő nevelői felügyelettel történik. Az iskolába történő pontos érkezésért (nevelői indítással) mindenki saját maga felelős. A tanulóknak reggelente úgy kell a diákotthon/kollégiumot elhagyniuk, hogy késéssel ne sértsék az iskola házirendjét, azaz 7.50 órára az iskolába legyenek. Rosszullét esetén, akinek nincs láza, köteles az iskolában az első órán részt venni, amennyiben a rosszullét érzete nem múlik el, 8.45 órakor az iskolaorvosnál jelentkezni

 • Reggel a végleges szobarend kialakítása a szobát ellenőrző ügyeletesek felelőssége.

 • A kollégisták kimenője a tanítási órák után a szilencium kezdetéig tart. Ettől eltérni csak indokolt esetben lehet.

 • Csoportfoglalkozások, klubprogramok 22.00 óráig tarthatók.

 • Villanyoltást követően mindenki köteles a saját szobájában tartózkodni, és tiszteletben tartani mások pihenéshez való jogát.

 • A napirendtől való eltérés pedagógiailag indokolható és méltányolható esetben nevelőtanári engedéllyel lehetséges.

 • A diákotthon/kollégium minden tanulójának be kell tartania a higiéniai előírásokat. Hajviseletét, ruházatát, eszközeit, felszerelési tárgyait, az általa használt helyiségeket (szoba, fürdőszoba, konyha) rendben kell tartania.

 • Betegséget, távolmaradást azonnal jelezni kell az ügyeletes nevelőnek (gyermekfelügyelőnek).

 • A beteg tanulók kötelesek az orvosi rendelésen jelentkezni, az orvosi utasításokat és előírásokat betartani, szükség esetén a betegszobában tartózkodni, annak előírásaihoz alkalmazkodni. Fertőző betegség esetén a tanuló hazautazásáig az elkülönítőben tartózkodik, egyébként – betegállományba való kiírás esetén – a tanulónak még aznap haza kell utaznia és a háziorvosnál jelentkeznie. Az orvosi igazolás – kollégista tanuló esetén – a diákotthon/kollégiumi csoportnevelő aláírásával érvényes.

 • A hálószobákban idegenek (osztálytársak, vendégek, barátok) nem tartózkodhatnak. Kivétel a szülők látogatása, az is csak nevelői engedéllyel.

 • A hálószobákban, tanulószobákban az étkezés nem megengedett.

 • A diákotthon/kollégium ablakaiból bármit kidobni, valamint az ablakpárkányon élelmiszert tárolni szigorúan tilos.    

 • Az intézmény egyes helyiségeit – különös tekintettel a számítástechnikai teremre és a sportlétesítményre - csak előzetesen megtartott oktatás után használhatja a kollégista. Ezeket a helyiségeket csak nevelő felügyeletével lehet igénybe venni. Az intézmény egyes eszközeit, felszereléseit csak az erre a célra rendszeresített füzetbe való beírással használhatja.

 • A porta előtt nem gyülekezhetnek a kollégisták.

 • A diákotthon/kollégiumi tanulók csak – a nevelő előzetes aláírásával -, a diákotthon/kollégiumi könyvvel mehetnek a városba. Ugyanez vonatkozik a hazautazásra és a visszaérkezésre is. A tanuló megérkezésekor köteles jelentkezni az ügyeletes nevelőnél. 

 • Az iskolai tanítási hét befejeztével a kollégisták hazautazhatnak. A hazautazási szándékot a csoportnevelő bevezeti az erre a célra kijelölt naplóba. Ezen a módon kell bejelenteni a hétvégén, illetve tanítás nélküli munkanapokon a diákotthon/kollégiumban maradás szándékát is.

 • Hétvégi hazautazásnak minősülő eltávozást a diákotthon/kollégium csak a kollégista egészsége és testi épsége védelmében tilthat meg.

 • Tanítási időben csak engedéllyel lehet hazautazni. A hazautazást  a szülő előzetes írásbeli – méltányolható esetben telefonon történő – kérése alapján a csoportnevelő engedélyezi.

 • Ha a tanuló a hétvégét a diákotthonban/diákotthon/kollégiumban kívánja tölteni, minden hét szerda estéig kell jelezze szándékát az ügyeletes nevelőtanárnak.

 • Hétvégén és a tanítás nélküli munkanapokon az intézményben maradó kollégistákra ilyenkor is a házirend szabályai vonatkoznak, részükre a nevelőtanári felügyelet ilyenkor is biztosított. 

 • Amennyiben a tanuló hétvégén nem tartózkodik a diákotthonban/diákotthon/kollégiumban, a visszaérkezés időpontja: vasárnap 16-22.00 óráig. A szünetekről való visszaérkezés az első tanítási nap előtt szintén 16-22.00 óráig.

 • A tanuló az intézménybe szabadon behozhatja a tanulói, diákotthon/kollégiumi jogának gyakorlásához - általános gyakorlat szerint - szükséges eszközöket, felszereléseket. A speciális iskolai eszközök tekintetében bejelentési kötelezettséggel tartozik a csoportnevelője felé. Egyéb elektronikai illetve műszaki berendezéseket a kollégista csak igazgatói engedéllyel hozhat be. Engedélyt kérni mindig előzetesen, írásban kell. Az engedély elbírálása folyamatos. Az elutasítás indoka lehet, különösen:

  • a tanulói és diákotthon/kollégiumi jogok gyakorlásában való nélkülözhetősége,

  • tűz- és balesetvédelmi szabályok,

  • az intézmény infrastrukturális korlátai,

  • a többiek jogainak védelme és tisztelete.

 • A behozott tárgyak megőrzéséről mindenkinek magának kell gondoskodnia, ehhez az elzárhatóság feltételeit az intézmény biztosítja. Az engedélyezett elektromos eszközöket be kell vizsgáltatni az intézmény szakemberével. Az engedély nélkül behozott eszközöket a nevelő elveheti. Ebben az esetben az eszközt elzárja, és  a hazautazáskor szolgáltatja vissza a kollégista részére.

 •  Veszélyes tárgyak, különösen fegyver, illetve fegyvernek minősülő szúró-vágó eszközök, robbanószerek, petárdák behozatala, birtoklása szigorúan tiltott. Az előírás be nem tartása fegyelmi vétségnek minősül.

 • A /diákotthon/kollégium területén a hazárdjáték, illetve semminemű pénzbeli fogadás nem megengedett.

 • A kollégista szabadidejében – nevelői engedéllyel – a klubhelyiségben fogadhat vendégeket.

 • Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személy a diákotthon/kollégiumba érkezésekor a portaszolgálatnál köteles bejelentkezni.

 • A szülők, a napirend által meghatározott szabadidőben, naponta látogathatják gyermekeiket, de a tanulót a diákotthon/kollégiumi portánál kell megvárniuk. A szülők a diákotthon/kollégium más helyiségeiben nem tartózkodhatnak.

 • A szülő vagy más vendég érkezésekor az ügyeletes portás hangosbemondón vagy a nevelői szoba telefonján jelzi, hogy kihez érkezett vendég. A keresett személy a földszinten, a porta előtt fogadhatja a vendégét. Az épület egyéb helyiségeiben látogató csak indokolt esetben és engedéllyel tartózkodhat.

 

A szülők és a tanulók tájékoztatása

 

A szülők tájékoztatása

 • A diákotthoni /kollégiumi nevelőtanárok és a szülők együttműködése folyamatos.

 • A diákotthon/kollégium vezetője a tanév elején megtartott szülői értekezleten és azt követően folyamatosan tájékoztatja a szülőt/gondviselőt a diákotthon/kollégium belső életéről, gyermeke közösséghez való viszonyáról, a díjfizetési és a felmerülő kártérítési kötelezettségről.

 • Kéthavonta küldött értesítő formájában kap tájékoztatást a szülő gyermeke előmeneteléről.

 • A csoportvezető nevelő havi értékelést végez a csoportban, amelyről szintén értesülhet a szülő.

A tanulók tájékoztatása

 • A tanulókat az intézmény egészének életéről, az intézmény munkatervről, az aktuális tennivalókról

  • az intézmény igazgatója

   • az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta,

   • a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,

   • az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja

 

A tanulók közösségei

 

Diákotthon/kollégiumi csoport

 • A diákotthon/kollégiumi élet fő szervező elve a diákotthon/kollégiumi csoport, élén a csoportnevelővel  

Diákkörök

 • Az intézményben legalább 5 tanuló igényének, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.

 • A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az intézmény igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség intézmény vezetősége vagy az iskolaszék. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.

 • A diákköröket nevelő, szülő vagy az intézmény igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti.

 • Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az intézmény igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét, egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.

 • A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük.

 • A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az diákönkormányzat vezetőségébe.

Diákönkormányzat

 • A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.

 • Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja

 • A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.

 • Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.  

 • A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskola szervezeti és működési szabályzatával, illetve házirendjével. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. A szervezeti és működési szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. 

Diákközgyűlés

 • Tanévenként legalább egy alkalommal intézmény diákközgyűlést kell összehívni.

 • A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a felelős. 

 • Az intézmény diákközgyűlésen minden tanulónak joga részt venni.

 • A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesítésüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.

 • Az iskolában/diákotthon/kollégiumban évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. 

Hiányzások, mulasztások igazolása

 • A diákotthon/kollégiumon kívül szervezett elfoglaltságról igazolást kell hozni, és a részvételt a csoportnevelővel egyeztetni, illetve engedélyeztetni kell.

 • A kollégista tanuló betegállományba való kiírása esetén még aznap haza kell, hogy utazzék és a háziorvosnál jelentkezni kell. Az orvosi igazolás a diákotthon/kollégiumi csoportnevelő aláírásával érvényes.

 A tanulók jutalmazása

 

       A jutalmazás elvei

 • diákotthon/kollégiumi közösségek vagy egyes tanulók tanulmányi, közösségi munkájában, magatartásában egyéb tevékenységében elért eredményeket kell jutalmazni

 • jutalmazásra előterjeszthető a diákotthon/kollégium bármely lakója

 • a dicséretet, jutalmat közösség előtt kell átadni

 • a jutalmazás fokozatait, formáit a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület állapítja meg

 • kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkáért a közösségeket csoportos jutalomban lehet részesíteni

 • jelentősebb jutalmakról, dicséretekről a tanuló osztályfőnökét, szüleit tájékoztatni kell

 • az egyéni vagy csoportos jutalmakat (könyvjutalom, csokoládé stb.) az intézmény költségvetéséből kell fedezni.

 

A jutalmazás fokozatai és formái

 • nevelőtanári dicséret – szóban, írásban

  • önállóan vállalkozik a diák plusz feladatok elvégzésére a közösség érdekében pl. hétvégi munkálatok – konyhatakarítás, szemét összeszedése – elvégzése, kertművelés, virágápolás),

  • diákotthon/kollégiumi rendezvényeken való aktív részvétel, programszervezés (csoporton belül is)

 • diákönkormányzati dicséret – szóban, írásban a diákönkormányzattól

 • igazgatói dicséret – szóban, írásban.

 • napközis nevelői, tanulószobai nevelői dícséret

Fegyelmező intézkedések

 

         A fegyelmezés elvei

 • a diákotthon/kollégiumi életet, a közösség rendjét, fegyelmét zavaró, belső szabályzatainak rendelkezéseit megszegő kollégistákat felelősségre kell vonni

 • a fegyelmező intézkedés, nevelési eszköz, alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait, a terhére rótt kötelezettségszegés súlyát, az intézkedés várható hatásait

 • az elmarasztalás kiszabásánál a fokozatosságra kell törekedni, kivéve a súlyos fegyelmi vétségesetét.

 • A fegyelmi büntetéseket a közoktatási törvény határozza meg.

         Fegyelmező és fegyelmi intézkedés

 • A fegyelmi büntetéseket, a fegyelmi eljárás szabályait a mindenkori, érvényben lévő közoktatási törvény és más, ide vonatkozó jogszabályok állapítják meg.

 • A diákotthon/kollégium rendjének megsértéséért a diákotthon/kollégium tagja ellen az alábbi büntetések szabhatók ki:

  • megrovás

  • szigorú megrovás

  • kizárás fegyelmi büntetés.

 • A fegyelmezés további intézményesített lehetőségei

  • nevelőtanári figyelmeztetés

   • szóban: a csoportvezető nevelő jelzi a naplóban,

   • írásban: háromszori szóbeli figyelmeztetés von maga után egy írásbeli figyelmeztetést,

   • illemtudó magatartás be nem tartása, a szép beszéd megsértése, trágár szóhasználatát,

   • hálószobák rendjének, és általában a diákotthon/kollégium rendjének be nem tartása,

   • a diákotthon/kollégium épületében való dohányzás,

   • alkoholfogyasztás,

   • éjszakai rendbontás,

   • általában a házirend és a napirend megsértése,

   • reggeli és esti munkálatok pontatlan végzése,

   • szilenciumról való késés, az ott tanúsított nem megfelelő magatartás és hanyag munka végzés

  • nevelőtanári intés

   • szóban: a csoportvezető nevelő jelzi a naplóban,

   • írásban: háromszori szóbeli intés von maga után egy írásbeli intést

  • diákotthon/kollégiumvezetői figyelmeztetés

  • igazgatói figyelmeztetés (írásban, a nevelőtanári fegyelmezési intézkedéseket követi)

  • igazgatói intés (írásban, az igazgatói figyelmeztetést követi, lopás esetén azonnal) megbízatás visszavonása.

 • A diákotthoni/kollégiumi lakhatás ideje alatt a diákotthon/kollégiumon kívüli tartózkodás során tiltott tanulói magatartás

A diákotthon/kollégiumi lakhatás ideje alatt a diákotthon/kollégiumon kívüli tartózkodás során kötelesek a tanulók azokat a szabályokat betartani, amelyek a diákotthon/kollégium területén is érvényesek. Ide sorolhatók elsősorban és különösen a következők:

         • tilos alkoholt, kábítószert fogyasztani

         • kerülni kell a durva viselkedést és a trágár kifejezések használatát

         • a tanuló nem megfelelő magatartásával nem rombolhatja a diákotthon/kollégium jó hírét, tekintélyét.

 

Térítési-, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

 • Az intézmény elfogadott pedagógiai programja alapján az intézmény nem tervez tandíj ellenében folytatott tevékenységet.

 • Az étkezési térítési díj a fenntartó által megállapított díj, melyet a meghatározott időszakban be kell fizetni. A háromnál több kiskorú gyermeket nevelő, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok, valamint az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével rendelkező tanulóknál az étkezési díj 50 %-os mérséklésére van lehetőség. A jogosultságot – a szükséges dokumentumokkal – a kollégistának kell igazolnia a beköltözést követő 8 napon belül. Kötelező az étkezéssel kapcsolatos nyilatkozat.

 • Az étkezési díjat szeptemberben és január hó elején – kiírás szerint -, a többi hónapban a a kiírás szerint 7.00-16 óráig vagy átutalással lehet befizetni.

 • Indokolt esetben a megrendelés három munkanappal előbb módosítható, késedelmes fizetés csak igazgatói engedéllyel lehetséges.

 • Az étkezést a gazdasági hivatalban kiállított étkezési kártyával lehet igénybe venni. Elveszett kártya igénylése csak az eredeti kártya letiltása után történhet.

Indokolt esetben – betegség, igazolt távolmaradás – az adott időszak étkezési megrendelése az élelmezésvezetőnél lemondható. Ebben az esetben a visszajáró összeg a következő hónapi díjba kerül beszámításra, illetve a diákotthon/kollégiumi jogviszony megszűnése esetén a pénztárban felvehető.

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.