Házirend

Kivonat az óvoda házirendjéből

1. Az intézmény nyitva tartása:

A nyári zárás időpontja: július-augusztus  6 hét
Nevelés nélküli munkanapok: 5 nap

Napi nyitva tartás:
7.00-17.00 óráig óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.
17.00-18.00 óráig takarítás. A takarítás ideje alatt gyermek az óvodában nem tartózkodhat.

A gyerekek óvodában tartózkodásának maximális ideje:
A gyermek napi tíz óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az óvodában.

2. A gyermek érkezésének és távozásának rendje:

A gyermekeknek 09.00- ig ajánlott beérkezni, hogy a fejlesztő foglalkozásokon részt tudjanak venni, és legyen idejük játszani. A szülő /vagy, aki hozza/ a gyereket reggel az óvónőnek vagy a dajkának adja át. A gyerekek reggel a csoportba lépés előtt mossanak kezet. Amennyiben nem a szülő viszi haza a gyermeket, a megbízott személyéről írásban, vagy telefonon tájékoztassák az óvónőt.

A házirend egy példányát az óvodában történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább két nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor:

  • -a harmadik életévét betöltötte és szobatiszta,
  • -teljesen egészséges

Más óvodából történő átvétel üres férőhely esetén lehetséges.
Az óvodai beíratás a jegyző által kijelölt időpontban és módon, május elején történik. Tájékoztató az óvoda bejáratánál és az intézmény honlapján található.

3. Gyerekek az óvodában

A gyerekek jogai:
A nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás).
Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll.
A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide tartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben részesüljön (több szülő együttes kérése alapján).
Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.
A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.
A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.
Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.
Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

4. A gyerekek ruházata az óvodában

Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság szükséges az átöltözéshez tartalék ruha (zokni, alsónadrág, póló, pulóver, nadrág).
Legyen az óvodásnak tornafelszerelése, váltócipője
a ruhadarabokat a zsákban helyezzék el, a váltócipőt, utcai cipőt a földön a hazamenős ruhát pedig az öltözőszekrény polcán.
Az öltözőszekrény tetejére ne pakoljanak.
A gyerekek ékszeréért, drágább ruhákért, otthoni játékokért felelősséget nem tudunk vállalni.

5. Étkezéssel kapcsolatos tudnivalók

Tízórai: 8.30 – 9.30
Ebéd: 12.00 – 12.45
Uzsonna: 15.00 – 15.30
Az óvodában a gyermekek számára étkezési térítést kell fizetni.
A gyermekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata.
A befizetés egy hónapra előre, egy összegben történik. Az étkezési díj megállapítását az önkormányzat a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján állapítja meg.
A térítési díjak befizetése  minden hónapban a bejárati ajtóra kifüggesztett értesítésben megjelölt időpontban lehetséges.
A szülő kötelessége, hogy ezeken a napokon a gyermeke térítési díját hiányzás esetén is - befizesse.
Csak indokolt esetben tudjuk más időpontban elfogadni.
Betegség vagy más hiányzás esetén az étkezés lemondható előző nap 12 óráig.
Amennyiben valamilyen ételallergiája van a gyermeknek, azt kérjük, írásban bejelenteni és csatolni az orvosi szakvéleményt!
Azok a gyermekek, akik ebéd után haza mennek, uzsonnájukat megkaphatják, egyéb esetben az óvodából ételt kivinni csak külön engedéllyel lehetséges.
Nem etikus a többi gyerekkel szemben és az óvoda tisztán tartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (csokoládét, túrórúdit, banánt, stb) fogyaszt, nassol.

6. Védő, óvó előírások, amelyeket a gyermeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk

Az óvó néni tudta nélkül ne hagyd el a játszóhelyet!
Hagyd játszani a másik kisgyereket!
Ha valaki segítségre szorul, segíts, hisz te erősebb és ügyesebb vagy!
Ha rombolósdit játszol, a magadét építsd és rombold le!
Mesemondáskor légy csendben!
Papucs használata az óvodában nem megengedett.
Rágógumi fogyasztása tilos!

7.  A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

Az óvodába csak egészséges gyermek járhat, betegségre gyanús gyermeket az óvodába nem vehetünk be.
Gyógyszert a szülő a csoportos óvónőnek nem adhat át gyermeke gyógykezelésére, csak abban az esetben, ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel - melyről orvosi igazolás szükséges - és erről tájékoztatni kell az óvodavezetőt.
A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, le kell fektetni és az óvónő értesítése után a szülőnek haladéktalanul el kell vinnie az óvodából és csak orvosi igazolással jöhet újra a közösségbe.
Ha a gyermek fertőző beteg, (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) amint a szülő tudomására jut, kérjük azonnal jelezze a titkárságon, hogy a szükséges intézkedést megtehessük.
Az orvos által az óvoda látogatásától eltiltott gyermek, gyógyulás után csak orvosi igazolással jöhet az óvodába!
Az óvoda orvosa által megjelölt szakorvosi vizsgálatokra a szülő köteles elvinni a gyermekét.
Ha gyógyszer-érzékeny a gyerek, kérjük írásban jelezni a csoportos óvónőnek.

8.  A gyermek távolmaradása és annak igazolása

A gyermek hiányzásának okát, várható időtartamát telefonon, vagy személyesen be kell jelenteni.
Amennyiben a szülő 10 napnál hosszabb ideig (pl. nyaralás, síelés, stb.) nem kívánja az óvodát igénybe venni, az írásban kérjük bejelenteni.
Indokolt esetben (pl.: tartós betegség) az óvodavezetőnek írt kérelemben kérheti a felvett gyermek óvodába járásának szüneteltetését.
Betegség esetén a hiányzást orvosi véleménnyel kell igazolni.

9.  A gyermekek óvodába érkezése, távozásának rendje

Az óvoda, óvónő csak azokért a gyermekekért felelős, akik az óvoda épületébe megérkeztek, akiket a szülő átadott az óvónőnek.
Írásban kell nyilatkozni, ha a gyermeket más személy viszi el az óvodából (nagyszülő, testvér, rokon, stb.), vagy megváltoznak a családi viszonyok és ezért új személyek megjelölésére kerül sor. Válófélben lévő szülőknél a bírósági határozat bemutatásáig mindkét szülő jogosult a gyermek elvitelére.)

10. Az óvodába hozható tárgyak és egyéb szabályok

Balesetveszélyes tárgyakat a gyermek nem hozhat magával, erről a szülő köteles gondoskodni (gyufa, bicska, csavarhúzó, kés, stb.) Amennyiben az előírt szabályozást nem tartják be, a bekövetkezett kárért az óvoda nem vállal felelősséget.

11. Egészség és munkavédelmi eszközök

Az óvodai élet folyamán csak és kizárólag olyan eszközöket és anyagokat használunk melyek a gyermek egészségére ártalmatlanok és balesetvédelmi szempontból biztonságosak.

12. Szülők az óvodában

A szülő joga, hogy megismerje az óvoda pedagógiai programját, intézményi minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni.

A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.

Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását hátrányos helyzetű gyerekek esetén hároméves kortól, rendezett körülmények között élő gyerek esetén ötéves kortól. A gyermek a közoktatási törvény 24.§ (3) pontja értelmében abban az évben, amikor betölti az ötödik életévét, a nevelési év első napjától óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie.
A fenti esetekben a gyermek részére nem szűnhet meg az óvodai nevelés a szülő bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy igazolatlan mulasztás miatt. Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt.

Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását.
Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.
Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak nevelő munka illetve a gyermekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak.

13. A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása

Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg.
Ezen törekvésünk sikerének érdekében, kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Például ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Ön gyermekét is érte esetleges sérelem.
Együttműködésre nyitottságra, és őszinteségre van szükség annak érdekében, hogy a gyerekeket a neki legmegfelelőbb módszer szerint neveljük.
Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.
A szülőknek lehetőségük van rá - és igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást.

14. Kapcsolattartás, együttműködés a szülőkkel

Együttműködésre – információszerzésre alkalmas fórumok:
Szülői értekezletek évente 3 alkalommal.
Nyílt napok, közös rendezvények.
Kérjük Önöket, hogy se a gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyerekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelés folyamatát!
Gyermekükkel kapcsolatban információt csak a saját óvónőitől vagy az óvodavezetőtől kérjenek. A szülők joga és kötelessége érdeklődni a gyerek fejlődése iránt.

15. Egyéb szabályok

Az óvodai munka pedagógia program szerint folyik, melyet a nevelőtestület fogadott el, és a fenntartó hagyott jóvá. Az ebben foglaltak betartása valamennyi munkatárs számára kötelező. Módosítására a tantestület kérelmére bármikor lehetőség van.
A gyermekek személyiségjogát minden körülmények között maximálisan tiszteletben kell tartani.
Védelmet kell biztosítani a testi, lelki erőszakkal szemben, melyet más személy (másik gyerek, szülő, nevelő) akar elkövetni a gyermekkel szemben.
A gyermeket csoportjától, társaitól fegyelmezési szándékkal nem lehet elkülöníteni (öltöző, iroda) vagy másik csoportba átadni.
Helytelen a közvetlen, illetve közvetett megkülönböztetés, különbségtétel, kizárás, korlátozás. De ilyen helytelen a pozitív irányú megkülönböztetés, a túlzott kedvezés is.

Az étkezési térítési díjak befizetése: I. emelet 122-es szoba, a hirdetőtáblán kifüggesztett időpontban.
Ha a gyermeket a szülő 17.30 óráig nem viszi el, a délutános óvónő erről köteles értesíteni a XIV. kerületi Rendőr-főkapitányságot.
A szülők által használható területek:
előtér,
csoportszoba (ha valamilyen rendezvény vagy nyílt nap van az óvodában)

A szülők által nem használható területek: - gyermekmosdó, csoportszoba – konyha, iroda, raktár
A csoportszobáknál lévő hirdetőtáblát legyenek szívesek figyelemmel kísérni.
Dohányozni az intézmény egész területén TILOS!

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.